Өвлийн спортын төрөл

ТЭШҮҮР

  • 1.1.Эрэгтэй тамирчид 500 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, эмэгтэй тамирчид 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м зайд уралдана.
  • 1.2.Оролцох тамирчдын тоог тухайн тэмцээний заавраар зохицуулна.
  • 1.3.Тэмцээний бусад асуудлыг олон улсын тэшүүрийн холбоо, ОУОСХ-ны тэмцээний дүрмээр зохицуулна.

ЦАНА

  • 1.1.Эрэгтэйчүүд тэших техникээр 10км, 20км, сонгомол 15км т уралдана.
  • 1.2.Эмэгтэй тэших техникээр 5км, 15км, сонгомол 10км тус тус уралдаж багийн дүн гаргана.
  • 1.3.Буухиа эрэгтэй 3х3км 1-р гараа сонгомол, 2-р гараа тэшилт, 3-р гараа сонгомолоор явагдана.
  • 1.4.Буухиа эмэгтэй 3х2км1-р гараа сонгомол, 2-р гараа тэшилт, 3-р гараа сонгомол техникээр уралдана.
  • 1.5.Багийн дүнг эзэлсэн байрын нийлбэрээр бага онооны системээр дүгнэж, замаас гарсан буюу багийн дутуу тамирчинд тухайн зайд уралдсан тамирчны сүүлийн оноог өгч дүнг гаргана.
  • 1.6.Оролцох тамирчдын тоог тухайн тэмцээний заавраар зохицуулна.
  • 1.7.Тэмцээний бусад асуудлыг олон улсын цаны холбоо, ОУОСХ-ны тэмцээний дүрмээр

УУЛЫН ЦАНА

ШОРТ ТРЕЙК